مرحبا بكم في الأمم المتحدة

s3.png

Tarjeta con una hilera de cascos azules de Eslovaquia y el texto: Gracias, Eslovaquia, por tu servicio y sacrificio.