Welcome to the United Nations

UNMIK Statement for the International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict

19 June, 2018 - Today, we mark the tenth anniversary of the United Nations Security Council landmark resolution 1820, which identified conflict-related sexual violence as an impediment to international peace and security. As we commemorate this day, we recall the important achievements that have been made in Kosovo, including the establishment last year of the secretariat of the government Commission on Recognition and Verification of the Status of Victims of Sexual Violence and the allocation of a monthly pension for recognized survivors. We continue to encourage an inclusive approach to supporting all survivors of conflict-related sexual violence.

Resolution 1820 underlines the importance of ending impunity for sexual violence crimes as part of a comprehensive approach to seeking sustainable peace, justice, truth and reconciliation. In line with this, we note the need for sustained attention towards addressing challenges in relation to access to justice for all survivors of conflict-related sexual violence.

UNMIK, in close partnership with others, will continue to support economic empowerment initiatives for survivors. We will also continue to highlight both successes and ongoing challenges in Kosovo’s efforts to support survivors of sexual violence crimes in our regular reports to the Security Council and to support initiatives that support women’s increased role in conflict prevention and trust-building.

***

Deklaratë e UNMIK-ut për Ditën Ndërkombëtare të Eliminimit të Dhunës Seksuale në Konflikte  

19 qershor 2018 – Sot, ne shënojmë përvjetorin e dhjetë të rezolutës me një rëndësi të veçantë të Këshillit të Sigurimet të Kombeve të Bashkuara 1820, e cila identifikoi dhunën seksuale në kohë të konflikteve si një pengesë për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Duke e shënuar këtë ditë sot, ne kujtojmë të arriturat e rëndësishme që janë bërë në Kosovë, duke përfshirë edhe themelimin e sekretarisë, vitin e kaluar, të komisionit qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të viktimave të dhunës seksuale, dhe ndarjen e pensioneve mujore për të mbijetuarit me status të pranuar. Ne vazhdojmë të inkurajojmë një qasje gjithëpërfshirëse në përkrahjen e të gjithë të mbijetuarve të dhunës seksuale nga konfliktet.

Rezoluta 1820 thekson rëndësinë e dhënies fund të pandëshkueshmërisë së krimeve të dhunës seksuale si pjesë e një qasje gjithëpërfshirëse në kërkim të paqes së qëndrueshme, drejtësisë, të vërtetës dhe pajtimit. Në harmoni me këtë,  ne theksojmë nevojën për vëmendje të vazhdueshme në trajtimin e sfidave lidhur me qasjen në drejtësi për të gjithë të mbijetuarit e dhunës seksuale nga konfliktet.

UNMIK-u, në partneritet të ngushtë me të tjerët, do të vazhdojë të përkrahë iniciativat për fuqizimin ekonomik të të mbijetuarve. Ne po ashtu do të vazhdojmë të potencojmë sukseset dhe sfidat e vazhdueshme në përpjekjet e Kosovës për të mbështetur të mbijetuarit e krimeve të dhunës seksuale në raportet tona të rregullta drejtuar Këshillit të Sigurimit, dhe të përkrahim iniciativa që mbështesin rritjen e rolit të grave në parandalimin e konflikteve dhe në ndërtimin e besimit.

***

Saopštenje UNMIK-a povodom Međunarodnog dana eliminacije seksualnog nasilja u sukobima

19. jun 2018 – Danas obeležavamo desetogodišnjicu istorijski ključne Rezolucije Ujedinjenih nacija 1820, kojom je seksualno nasilje u sukobima prepoznato kao prepreka međunarodnom miru i bezbednosti. Dok obeležavamo ovaj dan, prisećamo se značajnih dostignuća koja su ostvarena na Kosovu, među kojima je i prošlogodišnje osnivanje sekretarijata vladine Komisije za priznavanje i  verifikaciju statusa žrtava seksualnog nasilja i dodeljivanje mesečnih penzija preživelim žrtvama nasilja. Nastavićemo da se zalažemo za inkluzivan pristup u pružanju podrške svim žrtvama koje su preživele seksualno nasilje u kontekstu sukoba.

Rezolucija 1820 ističe značaj okončanja nekažnjivosti za zločine seksualnog nasilja u okviru sveobuhvatnog pristupa u nastojanjima da se ostvare održivi mir, pravda, istina i pomirenje. U skladu s tim, ukazujemo na potrebu posvećivanja neprestanje pažnje rešavanju izazova u pristupu pravosuđu za sve žrtve seksualnog nasilja u sukobima.

UNMIK, u tesnoj saradnji sa ostalima, nastavlja da pruža podršku inicijativama za ekonomsko osnaživanje žrtava. Nastavićemo i da ukazujemo u svojim redovnim izveštajima Savetu bezbednosti kako na uspehe tako i na postojeće izazove u naporima Kosova da podrži žrtve seksualnog nasilja, kao i da pružamo podršku inicijativama koje se zalažu za veću ulogu žena u sprečavanju sukoba i izgradnji poverenja.

 

For more information please contact:

Ms. Sanam Dolatshahi, Spokesperson, UNMIK

Email: dolatshahi@un.org

 Mobile: +37744151816